crosco-rovno-white

 

.

Právne názory na používanie motorizovaných bicyklov/kolobežiek na verejných komunikáciách SR sa aj napriek relatívne jasnej formulácii právnych predpisov SR v značnej miere líšia, avšak my sme presvedčení o správnosti nižšie uvedených tvrdení.

.

Do akej skupiny vozidiel je možné motokolobežku CROSCO principálne / legislatívne zaradiť?

Kolobežky sú u nás vnímané rovnako ako bicykle (s/bez pomocného motorčeka) ako nemotorové vozidlá kde sa jazdí v sede alebo v stoji, ktoré sú ovládané pomocou riadidiel, ktoré sú poháňané ľudskou silou pedálovaním resp. odrážaním sa nohou a v prípade existencie pomocného motorčeka nesmie bicykel/kolobežka stratiť svoj pôvodný charakter, t.j. možnosť naďalej jazdiť pri vypnutom motore pomocou ľudskej sily. Motokolobežka CROSCO to v plnej miere spĺňa…

Motokolobežka CROSCO je vo svojom štandardnom prevedení v zmysle tu uvedeného, ako aj v zmysle vyhlášky č. 464/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (§ 20-25), podľa nášho právneho názoru a (pre CROSCO B-LINE aj) s potvrdením od Prezídia PZ SR (e-mail dole) rovnako ako bicykel nemotorovým vozidlom  spĺňajúcim všetky zákonné predpoklady pre jazdu aj po verejných komunikáciách SR.

.

Je možné jazdiť s motokolobežkou CROSCO po verejných komunikáciách v SR?

Motokolobežka CROSCO* je vo svojom štandardnom prevedení v zmysle platnej legislatívy SR** (Zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov) obdobne ako bicykel s pomocným motorčekom “nemotorovým vozidlom”, ktoré je pri dodržaní ostatných pravidiel cestnej premávky a technických požiadaviek (osvetlenie a pod.) oprávnené na jazdu na verejných komunikáciách ako vozidlo kategórie V.

Podľa tohoto zákona (§2 písm. m)) platí, že:

m) nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov pod ľa písmena f) a bicykel vybavený pomocným motorom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km.h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km.h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov,

Podľa tohoto zákona (čl. VI písm. 11)) platí, že:

Kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií – patria sem (o.i.)

d) kolobežky – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným odrážaním, ktoré sú ovládané kolobežkárom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle kolobežky alebo stojí a drží sa riadidiel,

e) kolobežky s pomocným motorčekom – kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,…

.

Je možné jazdiť s motokolobežkou CROSCO bez vodičského oprávnenia?

Pri jazde na motokolobežke CROSCO* nie je v zmysle platnej legislatívy SR** (Zákon 8.2009 Z.z. o cestnej premávke) potrebné aby bol užívateľ/vodič držiteľom vodičského oprávnenia (VP).

Podľa tohoto zákona (§ 75) platí, že:

(2) Do skupiny motorových vozidiel AM*** patria

a) dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km.h-1

1. ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, atď….

.

Je možné jazdiť s motokolobežkou CROSCO bez technického preukazu, EČV/ŠPZ, STK, PzP resp. iných dokladov?

Motokolobežka CROSCO* vo svojom štandardnom prevedení je v zmysle platnej legislatívy SR** (viď vyššie) vozidlom kategórie V, ktoré nepodlieha schvaľovaniu, nepotrebuje TP (osvedčenie o evidencii vozidla), ŠPZ (evidenčné číslo vozidla), TK (technické kontroly) a EK (emisné kontroly) a nepotrebuje ani PZP (povinné zmluvné poistenie).

.

….. a na záver? 

Pri jazde na motokolobežke CROSCO je vodič povinný dodržiavať predpisy a pravidlá cestnej premávky ako pri jazde na bicykli/kolobežke s pomocným motorčekom. Pre dodržanie predpisov v častiach týkajúcich sa povinnej technickej výbavy bicykla/kolobežky s pomocným motorčekom, ale hlavne kôli Vašej osobnej bezpečnosti, odporúčame pri jazde na motokolobežke CROSCO používať predné/zadné/bočné odrazové sklíčka prípadne reflexné pásky na odev, predné/zadné svetlo ako aj ochrannú cyklistickú prilbu (akú, kto a kde – to určuje vyhláška). Odrazové sklíčka predné/zadné/bočné môžu byť v zmysle Vyhlášky nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi vodiča bicykla/kolobežky s pomocným motorčekom – najefektívnejšie riešenie je vo forme reflexnej pásky na ľavom rukáve.

.

Kliknutím na link e-mail z PZ SR získate kópiu e-mailu z Prezídia PZ SR, ktorá potvrdzuje vyššie uvedené riadky, že jazdenie s motokolobežkou CROSCO B-LINE na verejných komunikáciách SR je plne legálne aj bez VP, TP, ŠPZ atď.

.

Kliknutím na link certifikát získate kópiu certifikátu štátnej technickej skúšobne z domovskej krajiny výrobcu (ČR) pre CROSCO B-LINE.

.

Vzhľadom na častosť javu “dvaja právnici = tri právne názory” a absenciu zodpovednej osoby**** za presné, explicitné a vyčerpávajúce vysvetlenie súvisiacej legislatívy prehlasujeme, že aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam zostáva rozhodnutie o kúpe resp. zodpovednosť za prevádzku motokolobežky CROSCO na verejných komunikáciách ako aj mimo nich plne v kompetencii resp. zodpovednosti  vlastníka (užívateľa) motokolobežky CROSCO. Ďakujeme za pochopenie.

.

*     v prípade zvýšenia maximálnej konštrukčnej rýchlosti motokolobežky CROSCO B-LINE pomocou dodávaného ROLLER SETu resp. pri CROSCO E-LINE preprogramovaním riadiacej jednotky motora nad štandardných 25km/h  je s kolobežkou CROSCO možné v zmysle platnej legislatívy SR oficiálne legálne jazdiť len mimo verejných komunikácií.

**    aktuálne znenie príslušných právnych predpisov nájdete na stránkach http://www.zakonypreludi.sk/.

***    skupina AM je najnižšia možná kategória vodičského oprávnenia v zmysle legislatívy SR.

**** absolvovali sme e-mailovú korešpondenciu so zodpovednými pracovníkmi inštitúcií kam vyššie uvedené zákony/vyhlášky “patria” (Ministerstv dopravy, Prezídium PZ SR) ale s úplne protichodnými vyjadreniami, navyše niekedy úplne popierajúcimi existujúce znenie daného predpisu.

Nie je možné pridávať komentáre.